System Calls

nerdprogrammer 30/10/2019

پروسس ها برای در خواست یک سری خدمات همانند دریافت Resource بیشتر،ساختن پروسس جدید، و موارد بسیار دیگر،از system call ها استفاده می کنند.در واقع این نیاز تنها به دلیل این است که پروسس در user space می باشد و برای دریافت بعضی موارد نیازمند درخواست هایی به سمت کرنل است.

ادامه مطلب